TCO

TCO är precis som LO och Saco en centralorganisation som fungerar som ett samlande organ för 15 olika fackförbund. TCO är en förkortning för Tjänstemännens Centralorganisation och gemensamt för de fackförbund som ingår är att de i huvudsak vänder tillInformation om TCO tjänstemän. Totalt så har dessa fackförbund cirka 1,2 miljoner medlemmar. De förbund som ingår är ST, Farmaciförbundet, Finansförbundet, Finans- och försäkringstjänstemannaförbundet FTF, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, Skogs- och Lantbrukstjäntemannaförbundet SLF, Symf, Teaterförbundet, TULL-KUST, Unionen, Vision samt Vårdförbundet. Av dessa förbund så är Unionen störst med cirka 500 000 medlemmar.

TCOs uppdrag och beslutsfattande

TCOs uppdrag går ut på att samarbeta med medlemsförbunden och rekrytera samt organisera välutbildade och professionella människor i arbetslivet. Vidare så skall även TCO värna om medlemsgruppernas intresse och behov i politiska beslut och samhällsdebatten. TCO skall också slå vaktom de fackliga fri- och rättigheterna samt vara en företrädare för medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet.

Beslutsfattandet i TCO sker via en kongress där representanter från samtliga medlems-förbund återfinns. Denna kongress sammanträder ungefär vart fjärde år. Det är även kongressen som väljer ut TCOs styrelse som ansvarar för den löpande driften och adminstrationen av verksamheten.

TCOs historik

1944 bildades TCO i sin nuvarande form då man genomförde en sammanslagning av Tco och en organisation som hette Daco (De anställdas centralorganisation). Vid denna tid hade TCO cirka 180 000 medlemmar. Organisationen har alltså växt kraftigt sedan denna tid. Ett faktum är att varannan facklig medlem i dagsläget faktiskt återfinns inom tjänstemanna-rörelsen som innebär TCOs verksamhetsområde.

Med 85% organisationsgrad så har TCO en synnerligen hög andel av de möjliga medlemmar som organisationen riktar sig till.

Historik i åratal.

1944 – Sammanslagningen av ”det gamla Tco” och Daco är ett faktum och den 11 juni bildas TCO.
1946 – Överläggningar sker med LO angående vilka stats-asntällda som skall tillhöra LO respektive TCO.
1950 – En gränsdragning mellan Handels, SIF och HTF spricker.
1954 – TCO genomför en kampanj angående sjuklöner hos tjänstemännen. Bakgrunden till detta är att en allmän sjukförsäkring kommer träda i kraft med start den 1 januari år 1955. I samarbete med KF och LO så ges även en skrift ut gällande Livsmedelspriser. Jordbrukspriserna är vid denna tid politiskt bestämda och TCO, KF och LO anser att det även behövs en konsumentopinion som motvikt till producent-intressena.
Detta år har TCO vuxit till 323 166 medlemmar.
1964 – TCO står som arrangör för ett representantskaps-möte. Vid denna tid så är det Otto Nordenskiöld som är direktör i organisationen och han redogör för den snabba tillväxten i medlemsantal och konstaterar även att att det främt är de kvinnliga medlemstalen som växer. Bland medlemsförbunden är det främst SKTF, SIF och HTF som växer. Vid mötet presenteras även en utbildningsplan och man diskuterar huruvida man skall slå ihop de två befattningarna ”direktör” och ”ordförande” i organisationen.
Organisationen har nu 489 359 medlemmar.
1965 – En förhandlingskartell inom TCO  för statligt anställda lanseras som får namnet TCO-S. Man förhandlar fram strejkrätt för staligt anställda.
1966 – Detta år lanseras en a-kassa för stats-tjänstemän.
1970 – Lennart Bodström tillträder som ordförande.
1973 – Privattjänstemannakartellen (PTK) som är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar privatanställda tjänstemän, lanseras.
1976 – Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) som är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar kommunalt anställda tjänstemän, lanseras.
1980 – En storkonflikt inträffar mellan arbetsmarknadens parter. 750 000 anställda lockoutas av SAF (Svenska arbetsgivarföreningen).
1982 – Ny ordförande i TCO blir Björn Rosengren.
1994 – Rosengren tvingas avgå som ordförande efter en skandal då han besökt porrklubben Tabu. Ny ordförande blir Inger Ohlsson. Vid detta laget har organsiationen 1 308 482 medlemmar.
1999 – Ny ordförande väljs som heter Sture Nordh.
2011 – Ny ordförande väljs som heter Eva Nordmark.