SACO

Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation och detta är en organisation som organiserar 22 olika fackförbund som alla vänder sig till akademiker av olika slag. De fackförbund som samordnas hos Saco är Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, FSA – Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, LSR – Legitimerade Sjukgymnasters Riksförsbund, LärarnasInformation om SACO Riksförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Reservofficerarna, TJ – Trafik och Järnväg, SRAT, Sveriges arkitekter, Sveriges farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund, Sveriges skolledarförbund, Sveriges tandläkarförbund, SULF – Sveriges universitetslärarförbund samt Sveriges veterinärförbund.

Tillsammans så har dessa förbund cirka 600 000 medlemmar med akademisk bakgrund.

SACOs uppdrag och organisation

SACOS uppdrag är att vara den självklara organisationen för Sveriges akademiker. Organisationen arbetar för ett uthålligt samhälle där kunskapen står i centrum. Vidare så verkar SACO för att skapa både en hållbar utveckling såväl som medborgarnas välstånd. Organsiation jobbar även för att göra ”människornas vardag rikare” samt att stärka demokratin.

Vart fjärde år så har Saco en kongress. På denna kongress närvarar representanter från samtliga 22 medlemsförbund och vid detta tillfälle tas övergripande beslut och styrelse och ordförande för organsiationen väljs. Saco har även ett eget kansli med cirka 35 anställda. Detta kansli sköter utredningar, information, opinionsbildning och ger service till medlemsförbunden. 2012 heter Sacos ordförande Göran Arrelius.

Saco har även en verksamhet som riktar sig till studenter. Den heter Saco Studentråd och är den största fackliga student-organisationen i Sverige. Denna organisation har cirka 100 000 medlemmar.

Många som är medlem i nåcot av Saco-förbunden är även medlem i AEA – Akademikernas erkända a-kassa. Denna a-kassa har cirka 650 000 medlemmar och är Sveriges största.

SACOs historik

Sacos historia börjar under 1900-talets första hälft. Begynnselsen till Saco sker i samband med ett engagemang i studiefinansierings-frågan för studenter. En organisation som hette SYACO (Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation) lanserades 1943.
SYACO drev en fråga om ungas svårigeheter med att amortera studielån så förtjänstfullt att studie-lånen kom till 1946. Staten var garant för dessa lån. Utifrån denna framgång så Bildades Saco 1947 och organisationen samlade då 18 medlemsförbund och hade 16 000 medlemmar.

Den första stora arbetsmarknadskonflikt som Saco haft inträffade under 1952, i samband med den ”statliga tjänsteförteckningsrevisionen”. Parallellt med detta anslöt sig elva nya medlemsförbund till organsiationen.

1955 så inträffade ännu en ny konflikt. Både konflikten 1952 och 1955 handlade om arbetsgivarens rätt att dra in lönetillägg för de fackliga medlemmar som varslat om eller genomfört stridsätgård på arbetsmarknaden.

1966 inträffade en ny konflikt som då handlade om lärarnas lönenivåer. Saco nådde stora framgångar i denna konflikt. Som ett resultat av detta så lockaoutade dock arbetgivarna sina anställda under löne-rörelsen 1971. Under 70-talet fick Sacos medlemmar kraftigt sänkta löner.

1975 så bildades organisationen Saco/SR efter en sammanslagning med SR.

1990 återtas namnet Saco.

2007 så har organisationen cirka 600 000 medlemmar och är den snabbast växande organisationen mellan Saco, LO och TCO.